Botime të Anton Gojçaj në Malin e Zi, Bijello PoljeRevista e Bijello Poljes "Mozaik", Mali i Zi.
Poezitë e botuara
Revista MOZAIK, që botohet në Bijello-Pole (Mal i Zi), në numrin e muajit maj 2015 ndër të tjera boton edhe dy poezi të Anton Gojçajt. Poezitë janë marrë nga përmbledhja “Dëgjohet një violinë, në suferinë” dhe janë përkthyer nga autori.