Botime të Anton Gojçaj në Malin e Zi, Bijello PoljeRevista e Bijello Poljes "Mozaik", Mali i Zi.
Poezitë e botuara
Revista MOZAIK, që botohet në Bijello-Pole (Mal i Zi), në numrin e muajit maj 2015 ndër të tjera boton edhe dy poezi të Anton Gojçajt. Poezitë janë marrë nga përmbledhja “Dëgjohet një violinë, në suferinë” dhe janë përkthyer nga autori.

Poezitë e Anton Gojçaj-t në një revistë letrare në Bërçko – Bosnje e Hercegovinë

Poezitë e Anton Gojçaj-t 
në një revistë letrare në Bërçko 
– Bosnje e Hercegovinë

Revista për letërsi dhe kulturë RIJEČ (shqip: Fjala), të cilën e boton Književni klub Brčko (Klubi letrar i Bërçkos), Bosnje e Hercegovinë, në dynumërshin 1-2, 2015, boton dhjetë poezi të poetit Anton Gojçaj. Poezitë janë marrë nga libri “Dëgjohet një violinë, në suferinë…” dhe janë përkthyer nga vetë autori.